rein / aapklok-esp12e
De aapklok firmware voor de versie met ESP12E (main cpu) en Arduino (ledstring controller)
separated ledstring (Arduino) and network stuff (esp)
1 parent b68cac5 commit 34d4f766027922c0984e517d4a858ad3bc68b8a2
ReinVelt authored on 6 Oct 2017
Showing 1 changed file
View
aapklok_frontend_arduino/aapklok_frontend_arduino.ino