rein / aapklok-esp12e
De aapklok firmware voor de versie met ESP12E (main cpu) en Arduino (ledstring controller)
Update readme.md
1 parent 99caaa6 commit 0e4419b1707a4253b24af9721da596cde83dca45
rein authored on 15 Jan
Showing 1 changed file
View
readme.md